SponsorCruinniú Cinn Bliana: Dé Céadaoin 30ú Samhain 8.00

Yes

Reáchtálfar Cruinniú Cinn Bhliana Na Gaeil Óga CLG Dé Céadaoin, 30 Samhain i Seomra Cruinnithe Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair ar 8pm.

Is deis í seo do dhaoine ar spéis leo cúnamh a thabhairt don chumann a n-ainmneacha a chur chun tosaigh dá leithéid. Freisin ar an oíche tabharfar tuairiscí ag oifigigh an choiste reatha agus déanfar súil siar ar imeachtaí agus éachtaí na bliana. Beidh deis cainte ag baill an chumainn a gcuid tuairimí agus moltaí a nochtadh don choiste reatha agus don choiste úr leis. 

Tá go leor bealaí ann chun lámh cúnta a thabhairt don chumann más ról beag nó ról níos mó é, is mór an chabhair í dúinn. Tá liosta de na rólanna uile atá le líonadh don chéad tréimhse eile amach romhainn thíos. Má mheasann tú go mbeadh spéis agat tabhairt faoi cheann ar bith de na rólanna thíos líon amach an fhoirm seo a leanas

Táimid ag tnúth le sibh a fheiceáil ar an oíche agus a chloisteáil uaibh idir an dá linn. 
Mórchoiste Na Gaeil Óga CLG:

Cathaoirleach:
- stiúradh an choiste, 
- caidreamh dlúth le rúnaí, 
- plean bliana 
- forbairtí a stiúradh.
- Fís don chumann thar cúpla bliain

Leas-Chathaoirleach:
- Cabhrú le hobair an Chathaoirligh
- Seasamh isteach mar Chathaoirleach nuair a bhíonn sé/sí as láthair

Cisteoir:
- cúrsaí airgid an chumainn, 
- plean airgeadais, 
- cuntais reatha a chuir i láthair chruinnithe coiste. 
- sreabhadh airgid a choinneáil. 
- Tiomsú airgid a chomhordú.

Rúnaí:
- plé le bord contae, cumainn eile, comhfhreagras an chumainn, 
- cruinnithe a eagrú agus clár cruinnithe a chur le chéile 
- miontuairiscí a ghlacadh 
- obair an choiste a striúadh

Oifigeach Gaeilge & Cultúr: 
- cinntiú gur i nGaeilge atá imeachtaí ag tarlú i ngach réimse den chumann
- breathnú amach romhainn agus fadhbanna a shárú
- Córas spreagtha Gaeilge i measc na n-óg
- Gaeilge mhaith a spreagadh, oícheanta a chur ar siúl/imeachtaí chuige sin
- Ranganna tuistí
- Cúrsa eagraithe/ scrúdú TEG nó a leithéid de scrúdú a chur ar fáil

Oifigeach Caidrimh Phoiblí:
- fógraíocht agus margaíocht,
- nuashonrú rialta ar twitter, facebook, nuachtlitir.
- plé leis na meáin.
- An coiste cumarsáide a stiúradh

Oifigeach Óige:
- Duine ó Choiste na nÓg atá i gceist anseo
- Nasc a chruthú idir an dá choiste
- Tuairisciú don dá choiste a bhfuil ar bun ag an gceann eile

Oifigeach Earcaíochta:
- Bheith mar phointe teagmhála do dhaoine a bhfuil spéis acu
- Cinntiú go sínítear foirmeacha ballraíochta an-luath
- Cinntiú go mbailítear sonraí teagmhála fóin agus r-phoist 
- Imeachtaí earcaíochta a eagraú, díriú ar mhic léinn 

Oifigeach siamsaíochta:
- Plean siamsaíochta don bhliain
- Imeachtaí sóisialta a eagrú le cabhair an choiste siamsaíochta
- plé le daoine ar na foirne éagsúla agus cabhrú leo imeachtaí foirne a eagrú.

Oifigeach Tiomsithe Airgid:
- feachtais agus imeachtaí a chur faoi bhráid an choiste agus an oifigeach siamsaíochta chun airgead a thiomsú don chumann; 
- tabhairt faoi fheachtais/imeachtaí a eagrú/stiúradh.


Oifigeach Forbartha:
- Feachtas dár mBaile Buan a stiúradh agus a bhrú chun cinn
- An coiste forbartha a stiúradh 
- Tuairiscí (gairid) míosúla ar dhul chun cinn an fheachtais a chur ar fáil don choiste feidhmeannais

Oifigeach Sláinte agus Folláine:
- Feachtais a chruthú le heolas a scaipeadh ar na gnéithe seo a leanas agus imeachtaí/cainteanna a eagrú le dearcadh dearfach a chruthú ina dtaobh:
> Aiste Bia Folláin; 
> Meabharshláinte;
> Sláinte;
> Aclaíocht
- Daoine a threorú chuig na háiteanna/áiseanna cearta chun plé le fadhbanna le haon rud thuasluaite.

Cláraitheoir & Oifigeach Liosta na mBall:
- freagrach as clárú na mball.
- liosta na mball agus a gcuid sonraí teagmhála a choinneáil in eagar agus cothrom le dáta, chomh maith le hiarbhaill

Oifigigh eile:

Oifigeach Fearais:
- Ordú agus dáileadh fearas ar na foirne, liathróidí, bibeanna is mar sin de
- Éadaí NGÓ atá le ceannach ag baill.
- Cinntiú go n-íoctar as gach rud sula gcuirtear ordú isteach
- Go dtagann gach ordú tríd an duine seo.
- Ba chóir go mbeadh an duine seo ar an eolas faoin áit a bhfuil an fearas ar fad ag an gcumann(Páric Naomh Caitríona/GaelScoil NP/bútanna cairr daoine is mar sin de.

Oifigeach Páirceanna:
- Línte a mharcáil
- Eolas faoin leagan amach na bpáirceanna a scaipeadh

Oifigeach na dTicéad:
- Crannchur na dticéad do chluichí móra agus eile a reáchtáil i measc na mball do chluichí móra
- Comhordú a dhéanamh ar cheannach agus ar dháileadh ticéad don chumann 

Stiúrthóir Spóirt:
- Pointe teagmhála idir bainisteoirí/traenálaithe agus oiliúnóirí na bhfoirne éagsúla
- Fadhbanna / ceisteanna /moltaí na bhfoirne a chur in iúl don choiste

Oifigeach Deontais:
- Cur isteach ar scéimeanna deontais agus ar chomórtais ar son an chumainn
- Scéimeanna agus comórtais a lorg chun cur isteach orthu
- Plé le Comhairle Contae faoin conas cur isteach ar dheontais

Tá deiseanna ann freisin bheith mar bhall de cheann de fhochoistí an chumainn agus a bheith ag obair ar ghnéithe ar leith sna réimsí thíos:

Fochoistí

Coiste na nÓg
Bunaithe, struchtúr curtha i bhfeidhm agus rólanna líonta

Coiste Siamsaíochta & Tiomsú Airgid
- Oifigeach Siamsaíochta i gceannas
- Triúr eile ag teastáil le himeachtaí an chumainn a eagrú agus a reáchtáil 

Coiste Cumarsáide
- Oifigeach Caidrimh Phoiblí i gceannas. 
- Sonraí & Tuairiscí cluichí a fhógairt go seachtainiúil (FB, Twitter, Suíomh)
- Nuachtlitir a chur le chéile go seachtainiúil & a chur chuig na baill
- Preasráitis a scríobh ar fheachtais, imeachtaí, duaiseanna agus a chur chuig na meáin
- Margaíocht: cabhrú leis an oifigeach earcaíochta tograí físeáin, etc. a chur i bhfeidhm
- Imreoir ó gach foireann fásta le bheith mar phointe teagmhála do ghrúpaí WhatsApp

Coiste Forbartha
- Oifigeach Forbartha i gceannas agus tuairiscí a chur ar fáil don choiste feidhmeannais go míosúil
- Rúnaí an chumainn le bheith ar an gcoiste seo
- Tabhairt faoin bhfeachtas Baile Buan
- Bheith ag obair i gcomhpháirt leis an gcoiste cumarsáide chun tograí margaíochta a chur i bhfeidhm
- Urraíocht

Is mór againn é go bhfuil díograiseoirí agus baill dhílise againn a chuireann leis an gcumann ó bhliain go bliain. Go raibh maith agaibh as ucht an tacaíocht go dtí seo, a chairde, agus beimid ag tnúth leis an mbliain amach romhainn. 

Na Gaeil Óga abú!
 
Club Lotto
Twitter